Vold / overgrep

Vold 

Både menn, kvinner og barn utsettes for vold i nære relasjoner. Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at du blir utsatt for krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen du er glad i eller har en relasjon til. Ofte er det en som du har tillitt til, eller kunne forvente å ha tillitt til. Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer, ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil." (Per Isdal 2000).

Det finnes mange former for vold, og du er kanskje usikker på om du, eller noen du kjenner, utsettes for vold? I oversikten kan du lese mer om ulike typer vold. Forhåpentligvis hjelper listen deg til å gjenkjenne signaler på at du selv eller andre blir utsatt for vold.

Listen er ikke uttømmende, men en oversikt over de vanligste formene for vold. Det kan være at du opplever eller er vitne til andre typer vold enn det som er listet opp her. Ulike former for vold kan både gripe over i hverandre og opptre samtidig i et voldelig forhold.

Fysisk vold: All vold som innebærer fysisk kontakt - spark, slag, lugging, biting, kloring, fastholding, risting, dytting, kvelertak. Innesperring og isolasjon er også former for fysisk vold.

Psykisk vold: Bruk av ord og stemme som truer, skader, krenker eller kontrollerer andre. Å nedvurdere, være likegyldig til og ydmyke andre er også former for psykisk vold. Eksempler er: «Jeg skal drepe deg», «du er ikke verdt noe», «du er så stygg og feit at ingen kan være glad i deg».

Materiell vold: Knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører og liknende.

Seksuell vold: Alle former for seksuelle krenkelser. Eksempler er: uønskede handlinger eller forsøk på handlinger som berøring, beføling, slikking, suging og masturbasjon. Det gjelder også samleieliknende handlinger, samleie og voldtekt. Det er også handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming, kikking og fremvisning av pornografi.

Økonomisk vold: Kontroll over andres økonomi; den ene parten nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi.

Latent vold: Vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode.

Vold i oppdragelsesøyemed: Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.

Strukturell vold: En form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles.

Digital vold: Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett. 

Æresrelatert vold, tvangsgifte og kjønnslemlestelse er vold som utøves for å beskytte familiens ære og praktiseres ofte av mer enn en person. Både menn og kvinner kan være utsatt. Dette kan innebære tvangsekteskap, ekstrem sosial kontroll, fysisk og psykisk vold, trusler og drap.


TLF: 78996060